I Chalcopsittacus Ater XXXII Trichoglossus flavicans
II Chalcopsittacus insignis XXXIII Trichoglossus mitchelli
III Chalcopsittacus duyvenbodei XXXIV Trichoglossus caeruliceps
IV Chalcopsittacus scintallus XXXV Tricoglossus novaehollandiae
V Eos Cyanogenys XXXVI Trichoglossus verreauxius
VI Eos reticulata XXXVII Trichoglossus rubitorques
VII Eos histrio XXXVIII Trichoglossus rosenbergi
VIII Eos cardinalis XXXIX Trichoglossus ornatus
IX Eos rubra XL Pseutttiteles flavoviridis
X Eos semilarvata XLI Pseuttiteles meyeri
XI Eos wallacei XLII Pseuttiteles euteles
XII Eos insularis XLIII Pseuttiteles chlorolepidotus
XIII Eos riciniata XLIV Ptilosclera versicolor
XIV Eos rubiginosa XLV Glossopsittacus goldiei
XV Eos (Pseudeos) fuscata XLVI Glossopsittacus pusilles
XVI Lorius hypoenochrous XLVII Hypocharmosina whileminae
XVII Lorius lory XLVIII Hypocharmosyna placens
XVIII Lorius jobiensis XLIX Hypocharmosyna subplacens
XIX Lorius salvadorii L Hypocharmosyna rubrigulara
XX Lorius chrysauchen LI Hypocharmosyna kordoana
XXI Lorius domicella LII Hypocharmosyna rubronotatata
XXII Lorius chlorocercus LIII Hypocharmosyna palmarum
XXIII Lorius tibialis LIV Hypocharmosyna diademata
XXIV
Lorius garrulus LV Charmosynopsis pulchella
XXV Calliptilus (phygis) solitarius LVI Charmosynopsis margaritae
XXVI
Vini australis-Vini kuhli LVII Charmosyna papuensis
XXVII Coriphilus taitensis LVIII Charmosyna stellae
XXVIII Trichoglossus haematodes LXIX Charmosyna josephinae
XXIX Trichoglossus forsteni LX Oreopsittacus arfaki
XXX Trichoglossus cryptogammus LXI Oreopsittacus grandis
XXXI Trichoglossus massena  
Monographie des Loridae
61 planches en couleur
par John Gerard Keulemans
1896